Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Summoner
Olieslagweg 82
7521 JE Enschede

KVK nummer: 08173371 te Enschede
BTW nummer: NL002156311B64

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, geven deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, maar de omschrijving is leidend.
 3. Alle door de ondernemer aangeboden producten zijn in nieuwe staat tenzij anders vermeld of getoond.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Zodra de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. De ondernemer treft passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument op elektronische wijze betaalt, dan zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen daartoe in acht nemen.

Bedenktijd

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van de ontbinding, maar deze niet tot opgave van reden verplichten.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd wordt de consument geacht om het product zorgvuldig te inspecteren op juistheid en schade. De consument zal daarbij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien de omgang met het product door de consument verder gaat, vervalt het recht op ontbinding tenzij dit nadrukkelijk vooraf met de ondernemer overeengekomen is.

Ontbinding

 1. Als de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product wil ontbinden, dan meldt de consument dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen met de ondernemer.
 2. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig ontbinden van de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product ligt bij de consument.
 3. Binnen 14 dagen vanaf de melding zendt de consument het product terug naar de ondernemer conform de instructies die verstrekt zijn door de ondernemer.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking, tenzij nadrukkelijk vooraf anders met de ondernemer overeengekomen is.
 5. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product, tenzij de ondernemer vooraf aangeeft de kosten zelf te dragen.
 6. De vergoeding door de ondernemer van geretourneerde producten bestaat uit de prijs die voor deze producten is vastgesteld in de bevestiging van het aanbod. De ondernemer vergoedt alleen de in rekening gebrachte leveringskosten als alle producten uit één zending tegelijkertijd geretourneerd worden. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 7. De ondernemer zal binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending tot vergoeding overgaan tenzij uitdrukkelijk door de ondernemer anders van te voren gecommuniceerd is.
 8. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, wijzigingen in het product en kennelijke fouten in de prijsstelling.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in € (Euro) tenzij anders vermeld of getoond.

Garanties

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien de consument constateert dat dit niet het geval is, dan heeft de consument het recht om de producten kosteloos te retourneren volgens de door de ondernemer gecommuniceerde procedure.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. Door de ondernemer geaccepteerde bestellingen worden door de ondernemer binnen 30 dagen uitgeleverd, tenzij de consument vooraf gewaarschuwd is dat de uitlevering langer zal duren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De ondernemer zal in dat geval het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betalingen

 1. De ondernemer start de levering op de dag dat de ondernemer de betaling van de consument ontvangt, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht is door de consument en dit door de ondernemer geaccepteerd is.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Verzending

 1. De ondernemer is verantwoordelijk voor een correcte verpakking en aflevering van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Extra kosten die de ondernemer moet maken door onjuiste gegevensverstrekking van de consument, worden doorberekend aan de consument.
 3. De consument heeft meerdere keuze mogelijkheden omtrent de wijze van aflevering en accepteert eventuele extra kosten die dit met zich mee kan brengen:
  • De ondernemer verstuurt de producten als standaardzending. Deze verzending wordt als succesvol afgeleverd beschouwd als door de vervoerder aangegeven wordt dat de zending bij de geaddresseerde of bij één van de buren van de geaddressseerde is afgeleverd. In dit geval kan er geen aanspraak gemaakt worden op schadeloosstelling als de consument de zending niet daadwerkelijk in ontvangst genomen heeft of als de buren van de consument de zending niet aan de consument willen uitreiken.
  • De ondernemer verstuurt de producten met verhoogde aansprakelijkheid. Deze verzending mag alleen op het door de consument opgegeven adres in ontvangst genomen worden en er moet door de consument, of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, getekend worden voor ontvangst van de bestelling. Bij verlies van een zending met verhoogde aansprakelijkheid wordt er door ondernemer direct overgegaan tot schadeloosstelling als de vervoerder desgevraagd niet de handtekening van de consument kan tonen. De extra kosten voor verhoogde aansprakelijkheid worden doorberekend aan de consument als de consument voor deze optie kiest.
 4. Indien de zending met zichtbare schade bij de consument arriveert of niet door de vervoerder bezorgd wordt, dient de consument dit binnen 7 dagen na ontvangst van de verzendbevestiging aan de ondernemer te melden.
 5. Bij een niet geleverde zending zal de ondernemer altijd een onderzoek starten bij de vervoerder. Na afronding van dit onderzoek zal met de consument een regeling getroffen worden om de consument schadeloos te stellen, mits de klant hier wettelijk recht op heeft.

Verandering van de algemene voorwaarden

Bij wijziging van de algemene voorwaarden, wordt de informatie op deze pagina aangepast en de onderstaande datum van de laatste wijziging veranderd.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 03-01-2020.